لینک تلگرام
 لینک تلگرام
 لینک تلگرام
function killCopy(e){ return false } function reEnable(){ return true } document.onselectstart=new Function ("return false") if (window.sidebar){ document.onmousedown=killCopy document.onclick=reEnable } به مناسبت ماه مبارک رمضان - برگ سبز

برگ سبز

یادمان پدر و مادر
یکشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1391

به مناسبت ماه مبارک رمضان

از سید مرحوم سید هدایت الله انصاری به مناسبت ماه مبارک رمضان

ماه رمضان است بیائید ، بیائید

یاران خدا، تزکیه نفس ، نمائید

این ماه صیام است غنیمت بشمارید

گسترده بود ، خوان خدا در همه آفاق

مهمان خدائید ، بیائید بیائید

بخل ، حسد و کینه زخود دور نمائید

آرامش دل را زحقیقت بستانید

خیزید سحرگه زخودیت ، بدر آئید

ازدیده دل ، چون نگرید اهل صفائید

با صدق و صفا جانب محبوب توان رفت

ورنه بخدا رانده محبوب شمائید

در درگه او جز دل سالم ندهد سود

گرباورتان نیست به قرآن بشتابید

زرکن ، مس دل را تو به سیر ملکوتی

وانگاه به مرآت حقیقت نگرائید

این تن که او مینگری جز قفسی نیست

پوسیده قفسی است ، به خاکش بسپارید

پرواز کند ، مرغ رود ، از قفس تن

مغرور باین مزلبه پیوسته چرائید

جان است بود محرم اسرار الهی

آنرا به سر تخت صدارت بنشانید

بادامن آلوده بر دوست رهی نیست

باید که از او زنگ تظاهر بزدائید

خودرا مفریبید ، به این طاعت ننگین

خکشیده درختی است ، برش را نستانید

صیاد بود ، اهریمن نفس نهد دام

رندانه از این دانه و این دام برهائید

این راه ، ریاکار به پایان نرساند

موجود کثیفی است ، ورا طرد نمائید

این نکته بکری است کنون در نظر آمد

باروزه خاصان خدا اسب دوانید

تنها نبود ، روزه به امساک نمودن

همراه خسیسان ، قدمی هم نگذارید

از هرچه کنی نوش به افطار سحرگه

ایتام و فقیران به خود وانگذارید

فرمود ، نبی ، توصیه امر اخوت

در پاسخ او بغض خشونت نگمارید

گویند که در نفسی هست عبادت

شرط است در این ماه دلی نخراشید

آراسته کن خویش به دلجوئی خوش خو

آزادگی این است که سهلش نشمارید

خواهی تو اگر جنت فردوس برین را

پندار خدا حلقه دراین گوش نمائید

گفتار هدایت همه اندرز خدا بود

با بوالهوسی را ه خدا را نسپارید

 

 

 

بستن پنجره
تبلیغات